tobacco http://kios.org en More smoke-free housing options in Omaha http://kios.org/post/more-smoke-free-housing-options-omaha <p>Two more Omaha apartment complexes are now smoke-free. Fri, 24 Jan 2014 17:00:00 +0000 Katie Knapp Schubert 41960 at http://kios.org Douglas County Health Department focusing on smoke-free housing http://kios.org/post/douglas-county-health-department-focusing-smoke-free-housing <p>The Douglas County Health Department wants 11,000 people to have access to smoke-free housing by the fall of 2014. Tue, 20 Nov 2012 21:08:05 +0000 Katie Knapp Schubert 22253 at http://kios.org